365 DAGEN PER JAAR GEOPEND | 50+ GROEPSLESSEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding lidmaatschap

1a. Aanmelding als lid vindt plaats door het online inschrijfformulier ingevuld en te versturen.
Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het online inschrijfformulier door het lid is aangegeven. Het inschrijfgeld bedraagt Ć©Ć©nmalig ā‚¬ 15,-.

1b. Tijdens het eerste sportbezoek aan PowerBase Fitness ontvangt het lid een toegangspas. Uitsluitend op vertoon/incheck Ā van deze pas krijgt een lid toegang tot PowerBase Fitness. De toegangspas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. De borg op een toegangspas bedraagt Ć©Ć©nmalig ā‚¬ 5,-.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

2a. Een lidmaatschap bij PowerBase Fitness kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een maand, een jaar of twee jaar, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap.

2b. Een 10-rittenkaart is maximaal 6 maanden geldig vanaf datum van uitgifte.

2c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt via automatische incasso.

2d. De 7 dagen bedenktijd bij het online afsluiten van een abonnement is uitsluitend van toepassing wanneer nog geen gebruik is gemaakt van het lidmaatschap en de ingangsdatum reeds is verstreken. Mochten we voor de ingangsdatum van het abonnement toch geen match zijn kun je eenzijdig het abonnement annuleren.

2e. Bij niet tijdige ontvangst door PowerBase Fitness van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering door bank of klant), ontvangt het lid een reminder ter onmiddellijke betaling. Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en is PowerBase Fitness vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 2d, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen.

2f. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan toegang tot PowerBase Fitness worden geweigerd. PowerBase Fitness is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beƫindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2g. PowerBase Fitness behoudt zich het recht de lidmaatschapsprijs met maximaal 5% per jaar te indexeren.

2h. EĆ©nmaal per jaar incasseert PowerBase Fitness per lid een gymbijdrage Ć” ā‚¬ 15,-, ongeacht het gekozen abonnement. Jeugdabonnementen zijn hiervoor uitgesloten. Deze bijdrage wordt uitsluitend ingezet ter optimalisering van de sport- en trainingsomgeving van PowerBase Fitness.

2i. Indien PowerBase Fitness door bijzondere externe omstandigheden waar wij als sportschool geen invloed op hebben genoodzaakt is de lessen en de fitness gedurende langere tijd te annuleren dan zijn we niet verplicht de contributie over deze niet genoten lessen te verrekenen. Hierbij geldt een maximum van 30 dagen.

Artikel 3: Trainingstijden

3a. Op officiƫle en erkende feestdagen is PowerBase Fitness gerechtigd gesloten te zijn of aangepaste openingstijden te hanteren. In vakantieperiodes wordt een aangepast openingsrooster gehanteerd.

3b. PowerBase Fitness behoudt zich het recht voor om trainingstijden, openingstijden en/of programmaā€™s te wijzigen.

3c. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen en/of deelnemen aan geboden onderdelen en/of -activiteiten, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3d.Ā Het gebruikmaken van de Early Bird-regeling (sporten bij PowerBase Fitness op binnen en/of buitenterrein buiten de reguliere openingstijden en zonder aanwezigheid van een sportinstructeur) is geheel voor eigen risico van de desbetreffende sporter.

PowerBase B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiƫle en/of immateriƫle schade als gevolg van ongeval en/of letsel van de desbetreffende sporter.

PowerBase B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de sporter.

Artikel 4: BeĆ«indigenĀ lidmaatschap

4a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beƫindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van PowerBase Fitness, met inachtneming van artikel 2. Tevens dient de toegangspas te worden ingeleverd.

4b. De opzegtermijn bedraagt Ć©Ć©n kalendermaand vĆ³Ć³r de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

4c. Wanneer het lid een betalingsachterstand heeft, kan het contract niet beƫindigd worden. Ook na de duur van het eerder gekozen abonnement loopt het lidmaatschap per maand door zolang de betalingsachterstand niet is voldaan. Houd hierbij rekening met de eventuele kosten vernoemd in artikel 2d.

4d. PowerBase Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beƫindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contributietermijn vervalt.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma, les en/of van cursusonderdelen en/of ā€“activiteiten bij PowerBase Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid.

5b. Zowel PowerBase Fitness als de manager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van ongeval en/of letsel van het lid.

5c. Zowel PowerBase Fitness als de manager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

6a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van PowerBase Fitness en hiernaar te handelen. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in de PowerBase Fitness vestiging.

6b. Er is een beperkt aantal lockers aanwezig dat met een sleutel kan worden afgesloten voor het opbergen van waardevolle spullen zoals portemonnee, sleutels en/of telefoon. Bij verlies van het lockersleuteltje dient ā‚¬5,- te worden voldaan. Uit veiligheidsoverwegingen vindt registratie van dit verlies plaats.

Artikel 7: Rechtstoepassing en Privacy

7a. Door inschrijving accepteert het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van PowerBase Fitness en handelt hiernaar. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7b. Foto- en/of videomateriaal van haar eigen sportende leden wordt uitsluitend gebruikt t.b.v.Ā  social media van PowerBase Fitness. Tenzij expliciet aangegeven gaat het lid hiermee akkoord.

7c.PowerBase Fitness registreert en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen abonnementensysteem en voor haar eigen mailing naar de leden. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt en worden direct vernietigd wanneer het lidmaatschap wordt beƫindigd.

Top
Open chat
1
Stel gerust je vraag
Welkom op de chat van Powerbase Fitness! Waarmee kan ik je helpen?

Kom je er niet helemaal uit? Laat je dan vrijblijvend adviseren door een van onze professionals via deze chat!

Plan ook gemakkelijk via de chat een proefles of intake gesprek! :)